Privacyverklaring Brabant Bewust

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Brabant Bewust.

Verwerking van persoonsgegevens door Brabant Bewust

Voorjaar 2017 is het programma Brabant Bewust van start gegaan. Het programma is bedoeld om mineralenefficiëntie te verhogen, ofwel: meer opbrengst van het land met dezelfde hoeveelheid mineralen. Dat leidt tot minder verliezen naar het milieu. Bijna 500 melkveehouders, akkerbouwers, vollegrondstelers en loonwerkers in Brabant kunnen zich gratis aanmelden als deelnemer.

Brabant BEWUSTstaat voor Bodem- en Waterbeheer om Uitspoeling Samen Tegen te gaan. Brabant BEWUST is bedoeld om de uit- en afspoeling van nutriënten naar het grond- en oppervlaktewater tegen te gaan. In dit project werken Brabantse agrariërs samen met loonbedrijven en adviseurs. Het project wordt uitgevoerd door ZLTO, CLM, Delphy en DLV Advies. Dit project is mede gerealiseerd door bijdragen uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en van de provincie Noord-Brabant in het kader van POP3 Brabant. 

Waarborgen van privacy en vertrouwelijkheid van informatie

Voor Brabant Bewust is het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie essentieel. Brabant Bewust spant zich in om de bescherming en het correcte gebruik van uw persoonsgegevens, zoals uw naam en e-mailadres te waarborgen. In deze privacyverklaring kunt u lezen op welke wijze Brabant Bewust uw persoonsgegevens verwerkt en beschermt.

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens

Indien u gebruik wilt maken van de diensten van Brabant Bewust, is het noodzakelijk dat bepaalde persoonsgegevens van u worden verwerkt. Denk hierbij aan de gegevens die noodzakelijk zijn om de dienstverlening uit te voeren of met u in contact te treden.

Doeleinden van de verwerking

Uw persoonsgegevens worden door Brabant Bewust verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Het uitvoeren van de diensten;
 • Het opstellen en uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en);
 • Het voeren van administratie, alsmede andere activiteiten van intern beheer;
 • Om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen;
 • Om u te kunnen informeren over de activiteiten van Brabant Bewust;
 • Voor het verbeteren van de dienstverlening van Brabant Bewust;
 • Eventuele andere doeleinden zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van de persoonsgegevens.

Categorieën persoonsgegevens

Als persoonsgegevens gelden gegevens die gebruikt kunnen worden om uw identiteit te achterhalen of die anderszins tot u te herleiden zijn. De persoonsgegevens die Brabant Bewust van u verwerkt, hebben te maken met bovengenoemde doeleinden. U kunt in dat kader denken aan uw contactgegevens (naam, e-mailadres) en gegevens over uw bedrijf.

Grondslag voor gegevensverwerking

Brabant Bewust verwerkt uw persoonsgegevens met name ter uitvoering van de overeenkomst, of op grond van een wettelijke verplichting. In mindere mate worden persoonsgegevens verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang van Brabant Bewust, of op basis van verkregen toestemming van de betrokkene.

 • Overeenkomst: Voor het verlenen van de diensten wordt een overeenkomst opgesteld tussen u en Brabant Bewust. Om deze overeenkomst goed uit te kunnen voeren, is de verwerking van bepaalde persoonsgegevens noodzakelijk.
 • Wettelijke plicht: Brabant Bewust verwerkt tevens uw persoonsgegevens indien dit nodig is ter voldoening aan wettelijke verplichting die op Brabant Bewust rust.
 • Gerechtvaardigd belang: Indien Brabant Bewust een zwaarder gerechtvaardigd belang heeft dan uw privacybelang, is Brabant Bewust gerechtigd uw persoonsgegevens in die situatie te verwerken.
 • Toestemming: Als Brabant Bewust persoonsgegevens wil verwerken, maar deze verwerking valt niet onder een van bovengenoemde grondslagen, zal Brabant Bewust uw toestemming vragen voordat Brabant Bewust de persoonsgegevens gaat verwerken.

Delen en doorgifte van persoonsgegevens

Brabant Bewust kan uw persoonsgegevens delen met organisaties die worden ingeschakeld bij de uitvoering van de overeenkomst. Deze ingeschakelde organisaties krijgen slechts toegang tot de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hun taak.

Brabant Bewust maakt gebruik van softwareprogramma’s om haar werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. De leveranciers van deze softwareprogramma’s hebben toegang tot persoonsgegevens. Om de rechtmatige verwerking door deze leveranciers te kunnen waarborgen, heeft Brabant Bewust verwerkersovereenkomsten afgesloten met deze leveranciers.

Brabant Bewust verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. Ook zal Brabant Bewust geen persoonsgegevens die u haar verstrekt aan derden doorgeven ten behoeve van hun direct marketing of andere doeleinden.

Het voorgaande is alleen anders wanneer:

 • u uw voorafgaande toestemming heeft gegeven voor de betreffende verstrekking; of
 • Brabant Bewust wettelijk verplicht is om gegevens te verstrekken.

Brabant Bewust heeft als uitgangspunt om persoonsgegevens alleen binnen de EU te verwerken. Als uw persoonsgegevens worden verwerkt door een partij gevestigd buiten de EU, garandeert Brabant Bewust dat deze partij een passend beschermingsniveau biedt.

Bewaartermijn

Brabant Bewust waarborgt dat uw persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan nodig is in het kader van de dienstverlening, tenzij het bewaren van uw persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke bewaarplicht.

Beveiliging en integriteit van gegevens

Brabant Bewust heeft een beveiligingsbeleid opgesteld en maatregelen geïmplementeerd ter bescherming van persoonsgegevens tegen ongeautoriseerd verlies, misbruik, wijziging of vernietiging en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. De toegang tot uw persoonsgegevens zal strikt worden beperkt tot degenen die namens Brabant Bewust betrokken zijn bij de verlening van diensten aan u of die anderszins binnen de kaders van de privacywetgeving daartoe geautoriseerd zijn. De individuen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie te handhaven.

Rechten van de betrokkene

Op grond van de AVG heeft u als betrokkene verschillende rechten. Brabant Bewust vindt het belangrijk dat u deze rechten kunt uitoefenen. U kunt een beroep doen op een van onderstaande rechten door het Contactformulierop de website in te vullen met als onderwerp “Recht van betrokkene” en te vermelden van welk recht u gebruik wilt maken.

U heeft de volgende rechten:

 • Recht van inzage: u heeft het recht om inzage te verkrijgen in de door Brabant Bewust over u verwerkte persoonsgegevens;
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht op rectificatie van u betreffende onjuiste persoonsgegevens;
 • Recht op gegevenswissing: u heeft het recht op wissing van u betreffende persoonsgegevens indien Brabant Bewust deze niet langer nodig heeft voor het doel waarvoor ze werden verwerkt;
 • Recht op beperking van de verwerking: indien de juistheid van de verwerkte persoonsgegevens wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, Brabant Bewust de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden of u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, heeft u recht op beperking van de verwerking. Dat wil zeggen dat de persoonsgegevens dan (tijdelijk) niet verwerkt of gewijzigd mogen worden;
 • Recht op overdraagbaarheid van de gegevens: u kunt verzoeken om alle u betreffende persoonsgegevens door Brabant Bewust over te laten dragen aan een andere organisatie;
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Brabant Bewust. Bij een dergelijk verzoek zal Brabant Bewust de verwerking van de persoonsgegevens staken, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder wegen dan uw belangen;
 • Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde verwerking: u heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden, zoals bijvoorbeeld profilering.

Brabant Bewust zal uw verzoek in beginsel binnen een maand beantwoorden. Mocht de beantwoording van uw verzoek onverhoopt meer tijd kosten, dan zal Brabant Bewust u hierover binnen een maand informeren. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van de verzoeken en/of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn in totaal oploopt tot drie maanden.

Brabant Bewust kan bij alle verzoeken vragen om nader bewijs van uw identiteit om te voorkomen dat persoonsgegevens aan de verkeerde partij worden verstrekt of ten onrechte wijzigingen worden aangebracht in uw persoonsgegevens.

Brabant Bewust wijst u er op dat het de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat Brabant Bewust aan een bepaald verzoek geen gehoor kan geven. Brabant Bewust zal ieder verzoek steeds zorgvuldig beoordelen. Mocht Brabant Bewust aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zal Brabant Bewust dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar maken. U kunt vervolgens in dat geval eventueel de gang naar de rechter maken.

Wijzigingen

Brabant Bewust behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Klachten

Indien u een klacht heeft over de werkwijze van Brabant Bewust, kunt u dit melden bij Brabant Bewust zelf, of u kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. Dit kan via: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contact

Brabant Bewust leeft de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens na en houdt toezicht op de uitvoering van deze Privacyverklaring. Wilt u hierover in contact komen met Brabant Bewust, vul dan het Contactformulierop de website in met als onderwerp “Privacy”.